Personuppgiftspolicy

Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies). Denna policy är tillgänglig på klarabyggsystem.se. 

Klara 500/1 AB kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. Klara 500/1 AB kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.

Klara 500/1 AB kommer att behandla följande personliga uppgifter:

  • Namn, telefonnummer, e-post för att behandla en förfrågan när du fyller formuläret på vår hemsida klarabyggsystem.se
  • Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats
  • Om du kontaktar Klara 500/1 AB, lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar Klara 500/1 AB igen.

Laglighet i behandlingen

Klara 500/1 AB kommer att:

  •  Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
  • Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
  • Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som det samlas in och används för.
  • Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för.
  • Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Rättslig grund för behandling

Klara 500/1 AB samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit samtycke.

Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan Dig och Klara 500/1 AB, kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattningen som är nödvändig för att uppfylla Klara 500/1 ABs åtaganden enligt det aktuella avtalet. 

Klara 500/1 AB kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån Klara 500/1 AB är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet. 

Personuppgiftsbiträde

Klara 500/1 AB låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från Klara 500/1 AB.

Personuppgiftsbiträdet behandlar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet. 

Cookies - Är tredje part oavsett

Klara 500/1 AB använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål  och/eller förbättring av trafiken och besöket. 

Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.